από τον Σπύρο Τουλουπάκη, ερευνητή της υποομάδας «Περιβάλλον & Ενέργεια»

Είδη άνθρακα

Για τις χώρες της γηραιάς ηπείρου αλλά και τις οικονομίες τους, ο άνθρακας και τα διάφορα παράγωγά του γνωστά ως στερεά καύσιμα, αποτέλεσαν ότι και ο καπνός για την ανθρωπότητα. Από την δεκαετία του 1930 έως και την δεκαετία 1950, πριν αρχίσουν να αναδύονται ιατρικές μελέτες αναφορικά με την επικινδυνότητα του καπνού και τις θανάσιμες συνέπειες του, το κάπνισμα θεωρούνταν αθώο ακόμα και θεραπευτικό [1]. Με την πάροδο του χρόνου βέβαια, η ιατρική ξεκίνησε να διαπιστώνει ότι τελικά το κάπνισμα δεν ήταν τόσο αθώο όσο φαινόταν, αντιθέτως, οι συνέπειες που απέρρεαν από εκείνο ήταν θανατηφόρες για τον άνθρωπο.

Με παρόμοιο τρόπο τα διάφορα κράτη και οι οικονομίες τους επανέλαβαν το ίδιο λάθος με τα στερεά καύσιμα. Ο άνθρακας, αν και γνωστός στον άνθρωπο ήδη από την προϊστορική περίοδο[2], ξεκίνησε να αξιοποιείται ως καύσιμο για την παραγωγή ατμού και σιδήρου μόλις το 1700, αποτελώντας έτσι το βασικό γρανάζι για την βιομηχανική επανάσταση.

Η πάροδος του χρόνου, η πρόοδος της τεχνολογίας και η αφθονία των στερεών καυσίμων, συνέβαλαν στην εδραίωση τους ως πολύτιμα, φθηνά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αργότερα μάλιστα, τα στερεά καύσιμα αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην σταθεροποίηση των σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Μετα τον Β᾽ Παγκόσμιο Πόλεμο μάλιστα η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), ύστερα από πρωτοβουλία του Ρομπέρ Σουμάν και της σχετικής του Διακήρυξης, συνέβαλε σημαντικά στην προαγωγή και διασφάλιση της ειρήνης στην Ευρώπη[3].

Όπως με το τσιγάρο, έτσι και με τα στερεά καύσιμα, η ανακάλυψη των καταστρεπτικών συνεπειών της αλόγιστης και χρόνιας χρήσης άνθρακα καθυστέρησε αρκετές δεκαετίες εξαιτίας της ελλιπούς τεχνογνωσίας και όχι μόνο. Πλέον όμως, οι επιβλαβείς συνέπειες που απορρέουν από την κατανάλωση στερεών καυσίμων είναι γνωστές στο σύνολο της ανθρωπότητας καθιστώντας την κατάργηση και αντικατάστασή τους μονόδρομο.

Σήμερα, κατά κύριο λόγο τα είδη των στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούνται και έχουν ως βάση τους τον άνθρακα, είναι τα ακόλουθα [4]:

 • Ανθρακίτης: Πρόκειται για την καλύτερη ποιότητα άνθρακα, είναι ευρέως γνωστός ως hard coal, περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και μικρή ποσότητα πτητικών υλών.
 • Ασφαλτούχος άνθρακας: Είναι μέτριας ποιότητας άνθρακας, μεταξύ του υποασφαλτούχου άνθρακα και του ανθρακίτη. Έχει υψηλή θερμογόνο δύναμη και χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρισμού.
 • Υποασφαλτούχος άνθρακας: Ακολουθεί τον ασφαλτούχο άνθρακα, ενώ έχει υψηλότερη θερμογόνο δύναμη από τον λιγνίτη.
 • Λιγνίτης: Τέλος ο λιγνίτης γνωστός και ως καφέ άνθρακας, αποτελεί το χειρότερο ποιοτικά είδος μεταξύ των στερεών καυσίμων άνθρακα, ενώ διαθέτει την μικρότερη συγκέντρωση άνθρακα.

Στην παρούσα ανάλυση αρχικά παρουσιάζονται οι τωρινοί παραγωγοί και καταναλωτές στερεών καυσίμων, στο πεδίο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια επιχειρείται να εξεταστεί η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αναφορικά με την κατάργηση των στερεών καυσίμων από το ενεργειακό της μείγμα τα τελευταία χρόνια. Τέλος, παρατίθεται αιτιολόγηση ως προς την άποψη ότι ένας ενδεχόμενος απογαλακτισμός θα λειτουργούσε προς το συμφέρον της ΕΕ.

Ευρωπαίοι καταναλωτές και παραγωγοί άνθρακα

Εν έτη 2019, η ΕΕ αποτελείται από 28 διαφορετικά κράτη μέλη εκ των οποίων η πλειοψηφία παράγει και καταναλώνει, ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα είδη στερεών καυσίμων για την ικανοποίηση των ενεργειακών της αναγκών.

1[5]

Αναφορικά με την παραγωγή, σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα της EUROCOAL, η ΕΕ παρήγαγε συνολικά το 2016, 383 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη και 81 εκατομμύρια ανθρακίτη ενώ παράλληλα εισήγαγε και 173 εκατομμύρια τόνους στερεών καυσίμων. Διόλου τυχαία, οι μεγαλύτεροι παραγωγοί είναι χώρες όπως  η Γερμανία, η Τσεχία και η Πολωνία, χώρες οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν όπως παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα και τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους καταναλωτές στερεών καυσίμων της ΕΕ. Σε ότι αφορά την παραγωγή, εκείνες οι χώρες ακολουθούνται από την Σερβία, την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Βοσνία Ερζεγοβίνη.

23[6]

Όσον αφορά την κατανάλωση στερεών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρισμού, η ΕΕ παρήγαγε συνολικά για το έτος 2016 701,3 TWh με τη χρήση στερεών καυσίμων, με την παραχθείσα ποσότητα να είναι η τρίτη μεγαλύτερη μετα τις ΑΠΕ και την πυρηνική ενέργεια. Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, οι μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρισμού με στερεά καύσιμα παρήχθησαν από την Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία, ακολουθούμενες από την Ολλανδία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Βουλγαρία, την Ρουμάνια και τέλος την Πορτογαλία.

Σε αυτό το σημείο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συμπεριληφθεί και μια σχετική έρευνα της GREENPEACE επί του θέματος η οποία διεξήχθη το 2015. Στην έρευνα αυτή, μεταξύ άλλων, η GREENPEACE [7] διαπιστώνει ότι μόλις έξι από τα 28 κράτη-μέλη δεν διαθέτουν κανένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού με στερεά καύσιμα. Τα υπόλοιπα 22 κράτη-μέλη διαθέτουν εντός της επικράτειας τους από ένα μέχρι και εβδομήντα τέτοια εργοστάσια. Αναλυτικότερα η ύπαρξη εργοστασίων συμβατικών στερεών καυσίμων σε κάθε χώρα διαμορφώνεται ως εξής:

12121

[8]

 1. Γερμανία (60 εργοστάσια, με επιπλέον 10 εργοστάσια σε διαδικασία απενεργοποίησης)
 2. Πολωνία (36 εργοστάσια, με επιπλέον 9 σε διαδικασία παύσης λειτουργίας)
 3. Τσεχία (21 εργοστάσια σε λειτουργία, ενώ 7 βρίσκονται σε διαδικασία απενεργοποίησης)
 4. Ισπανία (14 λειτουργία εργοστάσια με τρία σε διαδικασία απενεργοποίησης)
 5. Ρουμανία (9 εργοστάσια)
 6. Βουλγαρία (5 λειτουργικά εργοστάσια, με μια νέα μονάδα σε λειτουργία και δυο σε διαδικασία απενεργοποίησης)
 7. Ηνωμένο βασίλειο (9 εργοστάσια, τα οποία όλα πρόκειται να κλείσουν)
 8. Ιταλία (6 εργοστάσια εκ των οποίων και τα τέσσερα βρίσκονται σε διαδικασία απενεργοποίησης)
 9. Φινλανδία (12 εργοστάσια εκ των οποίων και τα τέσσερα πρόκειται να κλείσουν)
 10. Δανία (3 εργοστάσια εκ των οποίων και τα τρία πρόκειται να κλείσουν.)
 11. Ολλανδία (5 εργοστάσια εκ των οποίων και τα πέντε βρίσκονται σε διαδικασία απενεργοποίησης)
 12. Γαλλία (4 εργοστάσια εκ των οποίων και τα τέσσερα βρίσκονται σε διαδικασία απενεργοποίησης)
 13. Ελλάδα (5 εργοστάσια)
 14. Σλοβακία (6 εργοστάσια)
 15. Σουηδία (3 εργοστάσια εκ των οποίων και τα τρία βρίσκονται σε διαδικασία απενεργοποίησης.)
 16. Αυστρία (3 εργοστάσια εκ των οποίων και τα τρία είναι σε διαδικασία κλεισίματος)
 17. Ουγγαρία (4 εργοστάσια εκ των οποίων τα 3 έκλεισαν το 2017 και παραμένει ακόμα ενεργό 1)
 18. Πορτογαλία (2 εργοστάσια που πρόκειται να κλείσουν)
 19. Σλοβενία (1 εργοστάσιo)
 20. Κροατία (1 εργοστάσια)
 21. Ιρλανδία (1 εργοστάσιο που πρόκειται να κλείσει)

Κλείνοντας, εύλογα δημιουργείται το ερώτημα, για ποιο λόγο ενώ η ΕΕ είναι σε τροχιά απεξάρτησης από τα στερεά καύσιμα, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όχι μόνο δεν προγραμματίζουν την κατάργηση εκείνων, αλλά προχωρούν στον σχεδιασμό ή ακόμα και στην κατασκευή νέων εργοστασίων. Αρχικά, σημαντικό ρόλο παίζει η εξασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας που προσφέρουν τα στερεά καύσιμα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ΕΕ σε γενικές γραμμές αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα ενεργειακής εξάρτησης σε καύσιμα όπως το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, τα στερεά καύσιμα είναι ίσως το μοναδικό καύσιμο στο οποίο απολαμβάνει αυτάρκεια εξαιτίας των άφθονων εγχώριων κοιτασμάτων σε χώρες όπως η Πολωνία και η Γερμανία[9].

Δευτερευόντως, σε ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα, η κατασκευή νέων και η διατήρηση των υπαρχόντων μονάδων αποτελεί μονόδρομο εξαιτίας της έλλειψης ακόμα εναλλακτικών επιλογών σε συνδυασμό με τα άφθονα αποθέματα που διασφαλίζουν την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας. Τέλος δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι τα διαφορά lobbies που λειτουργούν υπερ των στερεών καυσίμων συμβάλλουν και εκείνα στην διατήρηση ή έστω καθυστέρηση της αλλαγής του υπάρχοντος ενεργειακού status quo[10].

Που βρισκόμαστε;

Το σχετικό πλάνο που πρέπει να εκπονήσει η εκάστοτε κυβέρνηση για τον παραγκωνισμό των στερεών καυσίμων, σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις της GREENPEACE, συνοψίζεται στα εξής τέσσερα βήματα[11]:

 • Αρχικά, μια δήλωση ότι όλες οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού με στερεά καύσιμα πρέπει να κλείσουν.
 • Έπειτα, χρειάζεται να πραγματοποιηθεί δέσμευση για μια καταληκτική ημερομηνία, μετά το πέρας της οποίας δεν θα επιτρέπεται η λειτουργία οποιασδήποτε μονάδας.
 • Επιπλέον, απαιτείται ένας χάρτης πορείας μέχρι εκείνη την ημερομηνία προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων ριζικά και εκ των προτέρων.
 • Τέλος, θα πρέπει να οριστεί μια καταληκτική ημερομηνία για την απενεργοποίηση κάθε μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού με στερεά καύσιμα μαζί με τα απαραίτητα νομικά μέσα για την επιβολή του τερματισμού χρήσης εκείνων.

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται επιγραμματικά η πρόοδος που έχει καταγράψει η κάθε ευρωπαϊκή χώρα, αναφορικά με την απεξάρτηση της από την χρήση άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλυτικότερα[12]:

Χώρα Επίσημη Θέση Κατάσταση
Αυστρία Έχει ανακοινωθεί Η Αυστρία πρόκειται να αποχωριστεί τα στερεά καύσιμα μέχρι το 2025, ενώ υπάρχουν σκέψεις για επίσπευση της ημερομηνίας μέχρι το 2020.
Βέλγιο Έχει ήδη παύσει την χρήση άνθρακα Το Βέλγιο αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έχει απελευθερωθεί πλήρως από την χρήση στερεών καυσίμων, με το τελευταίο να κλείνει το 2016. Το κλείσιμο τους επήλθε εξαιτίας των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων περί ρύπανσης.
Βουλγαρία Δεν έχει ανακοινωθεί Η Βουλγαρία όχι μόνο δεν διαθέτει σχετική μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική αλλά, ούτε σχεδιάζει άμεσα τον αποχωρισμό της από τα στερεά καύσιμα.
Κροατία Δεν έχει ανακοινωθεί Η Κροατία διαθέτει μόλις δύο μονάδες κατανάλωσης λιγνίτη, ο ένας εκ των οποίων επρόκειτο να κλείσει το 2017 σύμφωνα με τους όρους ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαχειριστής της μονάδας εξετάζει τώρα τον εκσυγχρονισμό της.
Τσεχία Δεν έχει ανακοινωθεί Έχει ξεκινήσει να αναγνωρίζεται το αναδυόμενο πρόβλημα της ρύπανσης από τα παλαιωμένα -πλέον- εργοστάσια. Ως συνέπεια αυτού, έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται η ανάγκη μετάβασης σε νέα δεδομένα.
Δανία Έχει ανακοινωθεί Η Δανία έχει ανακοινώσει ότι θα πάψει να χρησιμοποιεί άνθρακα μέχρι το 2030. Η εταιρεία Ørsted έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα, ότι θα πάψει να χρησιμοποιεί άνθρακα μέχρι το 2030. Δανέζικες περιβαλλοντικές ΜΚΟ πιέζουν την κυβέρνηση να μειώσει την ημερομηνία κατά πέντε έτη.
Φινλανδία Έχει ανακοινωθεί Η Φινλανδία έχει ανακοινώσει ότι θα πάψει να χρησιμοποιεί άνθρακα μέχρι το 2029. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση χρήσης άνθρακα για την παραγωγή ρεύματος μετα την 1η Μαΐου 2029. Φινλανδικές ΜΚΟ πιέζουν την κυβέρνηση για επίσπευση της ημερομηνίας κατά 4 έτη.
Γαλλία Έχει ανακοινωθεί Η Γαλλία έχει ανακοινώσει την παύση χρήσης άνθρακα μέχρι το 2021. Αν και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για το 2023, η τωρινή κυβέρνηση δεσμεύτηκε για δύο έτη νωρίτερα σε σχετικό συνέδριο του ΟΗΕ και τώρα απομένει η λήψη των σχετικών μέτρων.
Γερμανία Υπό συζήτηση Υστέρα από τις εκλογές του 2017, η νέα κυβέρνηση συμφώνησε ότι πρέπει να ορισθεί μια καταληκτική ημερομηνία για την παύση άνθρακα καθώς και τα σχετικά μέτρα. Το 2018 συστάθηκε και αρμόδια επιτροπή.
Ελλάδα Δεν έχει ανακοινωθεί Η Ελλάδα διαθέτει πεπαλαιωμένα εργοστάσια τα οποία θα έπρεπε να έχουν ήδη κλείσει. Παρόλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση αλλά στηρίζει το άνοιγμα νέων μονάδων.
Ουγγαρία Υπό συζήτηση Η Ουγγαρία έχει μόλις ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού με λιγνίτη. Σε σχετική παρουσίαση του διαχειριστή της μονάδας το 2018, ανακοινώθηκε ότι εξετάζουν τρία σενάρια με εκείνο των χαμηλών εκπομπών ρύπων να είναι το επικρατέστερο. Εφόσον ευοδωθεί το σχέδιο, η λιγνιτική μονάδα θα έχει κλείσει το αργότερο μέχρι το 2030 ενώ η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να συμβάλλει στις προσπάθειες.
Ιρλανδία Έχει ανακοινωθεί Η Ιρλανδία θα πάψει να χρησιμοποιεί άνθρακα μέχρι το 2025.

Τον Μάρτη του 2018, ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε την παύση χρήσης άνθρακα μέχρι το 2025. Η κυβέρνηση επίσης αποφάσισε τον Ιούλη του 2018 να πουλήσει όλες τις μετοχές που σχετίζονταν με τα ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο.

Ιταλία Έχει ανακοινωθεί Η Ιταλία θα πάψει να χρησιμοποιεί άνθρακα μέχρι το 2025.

Τον Οκτώβρη του 2017, η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την παύση χρήσης άνθρακα μέχρι το 2025 ως μέρος της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής. Βέβαια η στρατηγική αυτή δεν είναι δεσμευτική καθώς η εφαρμογή της θα καταστεί εφικτή μόνο μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων.

Ολλανδία Έχει ανακοινωθεί Η Ολλανδία θα διακόψει την χρήση άνθρακα το 2029, σύμφωνα και με τις προγραμματικές δηλώσεις της ολλανδικής κυβέρνησης.
Πολωνία Δεν έχει ανακοινωθεί Η Πολωνία αποτελεί την χώρα του άνθρακα. Όχι μόνο δεν έχει ανακοινώσει τίποτα σχετικό αλλά πρόκειται να κατασκευάσει και τρεις νέες μονάδες.
Πορτογαλία Έχει ανακοινωθεί Η Πορτογαλία θα πάψει την χρήση άνθρακα μέχρι το 2030, ύστερα από σχετική δήλωση του πορτογάλου υπουργού περιβάλλοντος. Δήλωση που επιβεβαιώθηκε τον Οκτώβρη του 2017.
Ρουμανία Δεν έχει ανακοινωθεί Η Ρουμανία δεν έχει ανακοινώσει τίποτα σχετικό. Διαθέτει ενεργά ορυχεία εξόρυξης και ένα νέο εργοστάσιο υπό κατασκευή. Τη μονή θετική εξέλιξη αποτελεί η δήλωση του υπουργού ενέργειας ότι η χώρα θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται την κατάργηση του άνθρακα.
Σλοβακία Υπό συζήτηση Η χώρα έχει μικρό αριθμό εργοστασίων. Ο υπουργός περιβάλλοντος το Δεκέμβρη του 17 στο Παρίσι ανακοίνωσε ότι το 2023 η χώρα θα απαγορεύσει την χρήση άνθρακα, βέβαια αυτό δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία.
Σλοβενία Δεν έχει ανακοινωθεί Η Σλοβενία όχι μόνο δεν έχει προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις αλλά ολοκλήρωσε το 2016 την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου.
Ισπανία Υπό συζήτηση Η Ισπανία έχει ήδη αρκετά παλιά εργοστάσια που πρέπει να κλείσουν το 2020 λόγω ευρωπαϊκής πολιτικής περί ρύπων, αν και η προηγούμενη κυβέρνηση πίεζε για το αντίθετο. Η νέα υπουργός περιβάλλοντος της νέο εκλεγμένης  κυβέρνησης άφησε να εννοηθεί ότι η χρήση άνθρακα πρέπει να διακοπεί μέχρι το 2025.
Σουηδία Έχει διακόψει ήδη Το τελευταίο εργοστάσιο πρόκειται να κλείσει το 2022. Μάλιστα η Σουηδία θα αποτελέσει μια από τις πρώτες βιομηχανικές χώρες που θα έχουν αποχωριστεί πλήρως τον άνθρακα.
Ηνωμένο Βασίλειο Έχει ανακοινωθεί Το Λονδίνο πρόκειται να πάψει την χρήση άνθρακα μέχρι το 2025. Μάλιστα το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε την πρώτη χώρα παγκοσμίως που είχε προβεί σε σχετική ανακοίνωση ήδη από το 2015, και επιβεβαίωσε το 2018.
Δυτικά Βαλκάνια Δεν έχει ανακοινωθεί Δεν έχει υπάρξει σχετική ανακοίνωση. παράλληλα έχει ανακοινωθεί η κατασκευή νέων μονάδων με κάποιες από αυτές ήδη να έχουν λάβει σχετική άδεια. Εκτός αυτού, η Κίνα έχει δανειοδοτήσει την κατασκευή πολλών εξ αυτών ενώ παράλληλα έχει διανείμει και σχετική τεχνολογία.

Οφέλη μετάβασης στην μετα-άνθρακα εποχή

Ήδη από την δεκαετία του 1990 η ΕΕ σαν σύνολο, με το Πρωτόκολλο του Κιότο μέχρι και σήμερα, με την συμφωνία των Παρισίων επιδείκνυε οικολογικό χαρακτήρα. Η πλέον πρόσφατη δέσμευση της ανακύπτει από την Συμφωνία των Παρισίων [13] του 2015, στα πλαίσια της οποίας η ΕΕ δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων να συμβάλλει στην μείωση τόσο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο και στην ανακοπή της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες όπως της στοχοθεσίας 2020[14], 2030[15] και η στρατηγική 2050[16].

Καταλυτικό ρόλο στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων όπως είναι για παράδειγμα η μείωση  των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μπορεί να παίξει η διακοπή χρήσης στερεών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρισμού από τα εκάστοτε εθνικά ενεργειακά μείγματα των κρατών μελών της ΕΕ. Αναλυτικότερα[17]:

 • Η παύση χρήσης στερεών καυσίμων από τα εθνικά ενεργειακά μείγματα, ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ. Οι διάφορες εταιρείες λαμβάνουν την σιγουριά που χρειάζονται για να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις, γεγονός που μειώνει το κόστος κατασκευής των ΑΠΕ, συνεπώς μειώνονται συνολικά οι εκπομπές ρύπων και αυξάνονται τα ποσοστά χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Επιπλέον, η άρση χρήσης στερεών καυσίμων για την ηλεκτροδότηση, θα δείξει τον δρόμο για την μετάβαση σε ένα σύστημα ηλεκτροδότησης βασισμένο πλήρως στις ΑΠΕ. Μια τέτοια κατάσταση θα μπορούσε λειτουργήσει θετικά για την απανθρακοποίηση και άλλων τομέων, όπως τις μεταφορές, γεγονός που συνεπάγεται και πάλι μείωση των ρύπων και αύξηση των ποσοστών χρήσης ΑΠΕ.

Τέλος, η απεξάρτηση της ΕΕ από τα στερεά καύσιμα, θα αποφέρει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών ενώ θα μειώσει και τα ποσοστά πρόωρων θανάτων [18] που οφείλονται στους παραγόμενους ρύπους από τα συμβατικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού.


Παραπομπές

 1. Mendes, E. (2019). The Study That Helped Spur the U.S. Stop-Smoking Movement. [online] Cancer.org. Available here [Accessed 13 Mar. 2019].
 2. Ramani, R. and Evans, M. (2019). Coal mining. [online] Encyclopedia Britannica. Available here [Accessed 1 Feb. 2019].
 3. Schuman, R. (2019). Η Διακήρυξη Σουμάν – 9 Μαΐου 1950 – Ευρωπαϊκή Ένωση – European Commission. [online] Ευρωπαϊκή Ένωση. Available here [Accessed 1 Feb. 2019].
 4. gov. (2019). What are the types of coal?. [online] Available here [Accessed 4 Feb. 2019].
 5. the voice of coal in Europe. (2019). EUROCOAL statistics. [online] Availablehere [Accessed 7 Feb. 2019]
 6. EU energy in figures. (2019). 18th ed. [ebook] Luxemburg: European Union, p.90. Available here [Accessed 24 Feb. 2019].
 7. CLIMATE ACTION NETWORK EUROPE (2019). END OF AN ERA: WHY EVERY EUROPEAN COUNTRY NEEDS A COAL PHASE-OUT PLAN. [online] London, UK/Brussels, Belgium.: Greenpeace and Climate Action Network Europe, p.9. Available here [Accessed 24 Feb. 2019].
 8. (2019). EU Coal Power Plants. [online] Available here. [Accessed 18 Mar. 2019].
 9. Schiffer, H. (2019). The Role of Coal in the Energy Supply of the EU-28. [online] World Coal Association. Available here [Accessed 25 Feb. 2019].
 10. Rocha, M., Parra, P., Sferra, F., Schaeffer, M., Roming, N., Ancygier, A., Ural, U. and Hare, B. (2017). A STRESS TEST FOR COAL IN EUROPE UNDER THE PARIS AGREEMENT SCIENTIFIC GOALPOSTS FOR A COORDINATED PHASE-OUT AND DIVESTMENT. [online] CLIMATE ANALYTICS, p.23. Available here [Accessed 25 Feb. 2019].
 11. CLIMATE ACTION NETWORK EUROPE (2019). END OF AN ERA: WHY EVERY EUROPEAN COUNTRY NEEDS A COAL PHASE-OUT PLAN. [online] London, UK/Brussels, Belgium.: Greenpeace and Climate Action Network Europe, p.18. Available here [Accessed 27 Feb. 2019].
 12. Bixel, E. (2018). Overview: National coal phase-out announcements in Europe. [ebook] Europe Beyond Coal, pp.1-6. Available here [Accessed 28 Feb. 2019].
 13. Climate Action – European Commission. (2019). Paris Agreement – Climate Action – European Commission. [online] Available here [Accessed 2 Mar. 2019].
 14. European Commission – European Commission. (2019). Europe 2020 strategy. [online] Available here [Accessed 2 Mar. 2019].
 15. Climate Action – European Commission. (2019). 2030 climate & energy framework – Climate Action – European Commission. [online] Available here [Accessed 2 Mar. 2019].
 16. Climate Action – European Commission. (2019). 2050 long-term strategy – Climate Action – European Commission. [online] Available here [Accessed 2 Mar. 2019].
 17. CLIMATE ACTION NETWORK EUROPE (2019). END OF AN ERA: WHY EVERY EUROPEAN COUNTRY NEEDS A COAL PHASE-OUT PLAN. [online] London, UK/Brussels, Belgium: Greenpeace and Climate Action Network Europe, p.16. Available here [Accessed 2 Mar. 2019].
 18. org. (2019). Coal dust kills 23,000 per year in EU: report. [online] Availablehere [Accessed 2 Mar. 2019].